Copy nội dung mô tả học phần GDQPAN - Học phần 1 vào đây.

Hình thức học tập: Trực tuyến trên Zoom

Yêu cầu đối với sinh viên:

- Đặt tên theo đúng quy định khi tham gia hoc tập trên phần mềm Zoom

- Tham dự học tập đầy đủ theo lịch trên thời khóa biểu.

- .....................................