Bộ môn AI và Kỹ thuật điều khiển

Học phần: Vi xử lý và Vi điều khiển

Lớp: 010100190802_DHKM17A2HN

Tiết: 7-10, Thứ 2

Phòng: Phòng học/H.A10-405


Học phần: Vi xử lý và Vi điều khiển

Lớp: 010100190801_DHKM17A1HN

Tiết: 1-4, Thứ 2

Phòng: Phòng học/H.A10-405


Học phần: Vi xử lý và Vi điều khiển

Lớp: 01010019084_DHKM17A4HN

Tiết: 7-10, Thứ 6

Phòng: Phòng học/H.A10-406

Học phần: Vi Xử Lý và Vi điều khiển

Lớp: 010100190803_DHKM17A3HN

Tiết: 1-4, thứ 6

Địa điểm: Phòng học/H.A10-406