Phòng thi tổ chức cho sinh viên Ta meng Lao  ly  18107100502

1. Môn thi: Pháp luật kinh tế - Thi vấn đáp ngày 9/7/2020 từ 9g30 (giờ Việt Nam)    Zoom: 425-492-8464 ,  giảng viên Phạm Thị Thùy  Linh và Trần Văn Tài

2. Môn thi Lý thuyết hạch toán kế toán - Thi tự luận online ngày 10/7/2020 từ 9g30 (giờ Việt Nam)  Điểm danh: 9h30. Mở đề: 9g40      Kết thúc nộp bài: 11g20

Link điểm danh (Meet):  https://meet.google.com/nrs-zovq-fxi