Khoa Công nghệ thực phẩm

1. Lịch học:

- Thứ 2: Tiết 10-12

- Thứ 3: Tiết 7-9

- Thứ 5: Tiết 10-12

2. Phòng học trực tuyến:

https://meet.google.com/jzz-wtwh-cnp

Lịch học: Thứ 7, tiết 2-6, tiết 8-11

https://meet.google.com/jzz-wtwh-cnp


0101001298 _ Công nghệ chế biến sữa và thực vật giàu Protein_DHTP12A1HN_Nhóm 2_Tiết 7-9_Ngày 13/4/2022

- CBCT1: Nguyễn Thị Hiền, Phòng: https://meet.google.com/imz-wyiq-jhs
- CBCT2: Đỗ Thị Kim Loan, Phòng: https://meet.google.com/jzz-wtwh-cnp

GV coi thi 1: Nguyễn Thị Mai Hương

GV coi thi 2: Lê Minh Châu

ID: 7880035019

pw: uneti