1. ID Zoom: 618-431-1083 Thời gian đăng nhập 06h45 ngày 14/06/2021 Tiết 1-4 Phòng thi số: P16- N.1.1


 2. Lớp học phần: [010100181101] - Công nghệ chế tạo máy (CĐT) (DHCĐ13A1HN) 


 3. CBCT1: Trương Minh Đức


  4. CBCT2: Triệu Quý Huy