Phòng thi: 

Phạm Thị Thu Hà (Zoom:510-152-5282; pass:uneti)
 ngày truy cập; 6/2021

Cán bộ coi thi 1: Trần Thị Hường

Cán bộ coi thi 2: Phạm Thị Thu Hà