Môn thi: Vẽ kỹ thuật- Tiết thi: 10-12- Ngày thi: 24/6/2021

Zoom ID: 696-273-8813. Pass: uneti

CBCT1: Nguyễn Mạnh Hà

CBCT2: Nguyễn Thị Hương

Thời gian có mặt tại phòng thi trước 15 phút