Các bạn vào Zoom thi đầy đủ và đúng giờ nhé. 

ID: 576 866 9134.                     

pass: uneti