Tiết 1-2 Ngày 15/7/2021

Gv coi thi 1: Vũ Thị Thu Hà; Gv coi thi 2 Lê Minh Châu

zoom pmi: 7880035019; pw: uneti