Gv coi thi 1: Lê Minh Châu

Gv coi thi 2: Nguyễn Thị Mai Hương

zoom pmi: 8902313766; pw: uneti