Thi lại học phần 010100117112- Hệ thống điều khiển Điện - khí nén và thủy lực - Lớp DHDI12A1HN - 15/07/2021 - Tiết 11-12

Zoom: 515-194-8707

Pass: uneti

SĐT Giảng viên: Thầy Khương: 0829925885