Học phần Kế toán tài chính là học phần dành cho các bạn sinh viên ngoài ngành kế toán, sau học phần lý thuyết hạch toán kế toán. Cô là Phạm Thị Thùy Vân GV được phân công giảng dạy các em học phần này, cô gửi các em những thông tin cơ bản về khóa học:

ID zoom: 6981630261

Pass: uneti

Thời gian học 1-3 thứ 2 và 1-5 thứ 3 từ 26/7 đến 30/8