Trang bị cho sinh viên nắm được các khái niệm, kỹ thuật lập trình cơ bản và chuyên sâu về thiết kế web bằng HTML, CSS, lập trình web động bằng ngôn ngữ PHP với cơ sở dữ liệu MySQL

Cung cấp mô hình triển khai dự án web PHP đơn giản bằng MVC
...............

Thông tin Zoom:
Zoom ID: 477 164 1198 
Pas: uneti
Lịch học trên TKB:  Thứ 5: Tiết 1-5

Lịch vào Zoom: Tiết 2-5