Học phần: Kế toán doanh nghiệp xây lắp & thương mại dịch vụ

Học kỳ phụ năm 2021

GV: Ths. Lưu Thị Hoan

SĐT: 0935.334.885

ID: 215 979 2795

Pass: uneti

Thời gian học: Thứ 4 tiết 4 - 6, thứ 5 tiết 7 - 11. Bắt đầu từ tuần 26/7 - 8/9/2021, học bắt đầu tiết thứ 2 của ca học. Ví dụ thứ 4 học 4 - 6 thì học bắt đầu từ tiết 5 - 6