Môn học: Tiếng Anh cơ bản 3

Lớp học: 030100122601_TIẾNG ANH CƠ BẢN 3   - PMI zoom: 821 643 3263, pass: uneti

Tiết:  1 - 6 ( Thứ 2);  Tiết:  1 - 6 (Thứ 4)