ID ZOOM: 763 099 4885  -  PASS: uneti

Thời gian: tiết 11-12 ngày 08/09/2021

CBCT1: Vũ Anh Nam  - CBCT2: Đặng Khánh Toàn