(1). Địa chỉ ID Zoom phòng thi: 5565-720-333 - Pass:uneti

(2) Tên học phần: Lập trình .NET

(3) Mã lớp học phần: 010100017002

(4) Hình thức thi: Bài tập lớn - kèm theo vấn đáp

(5) Lớp chia nhóm: GV vấn đáp theo nhóm