Lịch thi học phần toán rời rac.

Tiết 11-11, ngày 09/09/2021.

PMI Zoom: 940 117 3113

Password: uneti

Hình thức thi: Bài tập lớn kết hợp vấn đáp online