Phòng thi số 13 - Học phần Kỹ thuật lập trình - ĐH_HN_CNTT. Mã lớp học phần: 0101000168

1. Thời gian thi:  Tiết 8 - 9 , Ngày 6/9/2021

2. Địa chỉ ID Zoom:  994 621 3628 

    Pass: uneti

3. Thời gian mở Zoom: 13h15