1. Thời gian thi:  Tiết 4, Ngày 10/9/2021

2. Địa chỉ ID Zoom:  994 621 3628     pass: uneti

3. Thời gian mở Zoom: 9h25'

Giảng viên coi 1: Hoàng Thị Minh Châu

Giảng viên coi 2: Lê Thị Thu Hiền