Thông tin zoom phòng thi:

1)      ID phòng thi: 514-492-0596; Pass: uneti

2)      Tên môn thi: Phân tích thiết kế các HTTT

3)      Mã lớp học phần: 0101001132

4)      Họ tên CBCT1: Lê Kiều Oanh

5)      Họ tên CBCT2: Vũ Mỹ Hạnh

6)      Danh sách sinh viên dự thi (file đính kèm)

7)      Thời gian sinh viên đăng nhập thi: Trước giờ thi ít nhất 15 phút. (9g-9g15)

8)      Tiết thi: 4-5

9)      Ngày thi: 08/09/2021

10)   File hướng dẫn sinh viên thi vấn đáp online (đính kèm)