1. Địa chỉ ID zoom: 9391682875 - Pass: uneti. 

2. Mã học phần: 0101001326 - Môn thi: An toàn thông tin.

3. Thời gian: tiết 8-8 ngày 09/09/2021 - Sĩ số: 8SV (từ STT 01 đến STT 08)

4. CBCT1: Nguyễn Thu Hiền              CBCT2: Đào Thụy Ánh