Môn thi: Điện tử tương tự

 Ngày thi : 12/9/2021

ca thi 7-7

ID zoom: 805 916 0661. Pass: uneti

CBCT1: Trần Quang Bách

CBCT2: Vũ Anh Nam


  • Giáo viên: Trần Quang Bách