Ngày thi: 12/9/2021

Tiết thi: 12

Giảng viên coi thi: Ngô Thị Trà - Trần Thị Thanh Tâm

ID Zoom phòng thi: 723 520 5976