THỜI GIAN: TIẾT 7-9, NGÀY 06/09. 

ID: 5886760191

PASS: uneti.