ID: 5886760191

PASS: uneti

Thời gian: Tiết 10-12 ngày 06/09.

SV đăng nhập trước giờ thi 15 phút. Tên đăng nhập: " STT-Họ Và Tên"