P.32 - Phòng thi Vi điều khiển - HKP 20-21 - HN_GV: Bùi Văn Hậu

Thời gian: Tiết 2-2 Ngày 08/9/2021. ID Zoom: 272 927 2191

GV: Bùi Văn Hậu (0912879002), Phạm Anh Tuấn