Thi hết học phần Sinh học thực phẩm; Tiết 7-8 - Ngày 09/09/2021

Gv coi thi 1: Lê Minh Châu; Gv coi thi 2: Vũ Thị Thu Hà

Thời gian vào phòng thi 12.15

Zoom PMI: 666 500 8213. Pass: uneti.