Lớp ĐHKT12A4HN- Kế toán máy - SS74

Lịch hoc thứ 3 hàng tuần ( Bắt đầu ngỳ 22/09/21)

Tiết học: Tiết 1-4(7h00"đến 10h15")

Đường link lớp học: 

https://meet.google.com/vwx-jywy-hrq