Lớp ĐHKT12A5HN- Kế toán máy - SS61

Lịch hoc thứ 6 hàng tuần ( Bắt đầu ngỳ 24/09/21)

Tiết học: Tiết 7-12(12h30"đến 17h25")

Đường link lớp học: 

https://meet.google.com/vwx-jywy-hrq