Lớp học phần ĐHKT12A1ND

Thực tập lập đọc và phân tích báo cáo tài chính là học phần thực tập chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Kế toán. Học phần này được bố trí thực hiện sau học phần Phân tích báo cáo tài chính và các học phần kiến thức cơ sở khác.

         Học phần gồm các nội dung: Trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp sinh viên sẽ tiến hành đọc các số liệu trên báo cáo tài chính, phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. Sau đó, sinh viên sẽ tiến hành phân tích từng nội dung cụ thể như phân tích về cơ cấu vốn kinh doanh và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán, phân tích các khoản phải thucác khoản phải trả người bán, phân tích hiệu quả sử dụng vốn và phân tích hiệu quả kinh doanh cũng như lập các chỉ tiêu dự báo báo cáo tài chính của DN.