Học phần Công nghệ chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt giảng dạy cho sinh viên về cấu tạo, thành phần hoá học của thịt, kỹ thuật giết mổ gia súc và gia cầm, phương pháp bảo quản thịt và công nghệ sản xuất, chế biến một số sản phẩm từ thịt.