Học phần Thiết kế trang phục 3 là học phần bắt buộc, thuộc phần kiến thức chung của ngành trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ Dệt, may. Học phần này trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật thiết kế mẫu phục vụ sản xuất các mã hàng trong may công nghiệp.