Học phần đề cập tới những nội dung cơ bản có liên quan đến:

- Nghiên cứu sản phẩm mẫu

- Xây dựng các loại mẫu phục vụ sản xuất

- Xây dựng định mức phụ liệu và thời gian gia công sản phẩm

-Thiết kế chuyền may

- Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất cho các công đoạn sản xuất chính

Học phần đề cập tới những nội dung cơ bản có liên quan đến:

- Nghiên cứu sản phẩm mẫu

- Xây dựng các loại mẫu phục vụ sản xuất

- Xây dựng định mức phụ liệu và thời gian gia công sản phẩm

-Thiết kế chuyền may

- Xây dựng qui trình công nghệ sản xuất cho các công đoạn sản xuất chính