- Tin ứng dụng chuyên ngành công nghệ may là học phần kiến thức chuyên sâu của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ may. Học phần trang bị sinh viên kỹ năng ứng dụng và sử dụng hiệu quả được các lệnh trong hệ thống phần mềm Gerber AccuMark vào thiết kế mẫu, nhảy mẫu, giác sơ đồ định mức nguyên liệu của sản phẩm.