Đỗ án công nghệ may- ĐHmay 12A2NĐ- Nhóm 2- GV. Đỗ Thị Tuyết Lan