Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về qui trình công nghệ nhuộm các loại thuốc nhuộm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại thiết bị có trong khâu nhuộm.