Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: mốt và thời trang, quá trình sáng tác mẫu; khái niệm, vai trò, ý nghĩa của nguồn sáng tác trong thiết kế thời trang, phương pháp lựa chọn và nghiên cứu nguồn sáng tác trong thiết kế thời trang phù hợp các mục đích và chủ đề; khái niệm, đặc điểm của biểu tượng thời trang và phương pháp xây dựng biểu tượng thời trang để sáng tác mẫu trang phục mới dựa trên nghiên cứu nguồn sáng tác.