Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công tác bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc thiết bị ngành dệt. Phát hiện những thiếu sót về kỹ thuật an toàn đối với một số máy thường gặp. Đề xuất các biện pháp ngăn ngừa tai nan lao động cho từng loại máy.