Học phần Công nghệ và thiết bị dệt vải dệt thoi là học phần thuộc khối kiến thức ngành của chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ sợi, dệt. Học phần được bố trí giảng dạy sau các học phần Vật liệu dệt,Công nghệ và thiết bị chuẩn bị dệt. Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về các nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận chủ yếu trên các máy dệt thoi và dệt không thoi; một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng vải dệt thoi trên máy dệt thoi và không thoi.