Học phần Thiết kế dây chuyền kéo sợi là học phần chuyên ngành của chương trình đào tạo đại học ngành công nghệ sợi, dệt. Học phần “Thiết kế công nghệ dây chuyền kéo sợi” trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vế lựa chọn nguyên liệu, hệ thống thiết bị kéo sợi, tính toán tiêu hao nguyên liệu, thiết kế công nghệ và tính toán dây chuyền kéo sợi.