Môn Ngân hàng Trung ương

Mã học phần: 010100070201, Link google meet: https://meet.google.com/ota-afkn-awy

Lớp: DHTN12A1HN- Lịch học : Thứ 5 - Tiết 1-4, https://zalo.me/g/xxnqbr601