Học phần Tin học văn phòng MOS lớp: DHCK14A1CL.

Lịch học: Tiết 9-12 thứ 3 hàng tuần

Ngày bắt đầu:  21/09/2021

Link Meet tham gia lớp học: 

https://meet.google.com/juh-xvut-vjo