Lớp TN14A1, Tiết 3-4 Thứ 4, Link: https://meet.google.com/bwh-hgci-qws

Học phần Tiểu luận 1 được thiết kế nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, xây dựng đề cương chi tiết 1 nghiên cứu, quá trình thu thập và phân tích dữ liệu và viết báo cáo nghiên cứu.

Cấu trúc của học phần Tiểu luận 1 gồm 5 bài:

Bài 1: Lựa chọn vấn đề nghiên cứu

Bài 2: Xây dựng đề cương chi tiết

Bài 3: Thu thập số liệu

Bài 4: Phân tích số liệu

Bài 5: Viết báo cáo