Lớp TN13A2, Tiết 10-12 Thứ 3, Link: https://meet.google.com/bwh-hgci-qws

Học phần Thanh toán quốc tế được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động ngoại thương. Liên quan tới các điều luật và tập quán thương mại quốc tế, học phần đề cập tới các vấn đề của hợp đồng ngoại thương như chứng từ thương mại, chứng từ tài chính, điều kiện thương mại quốc tế, và các phương thức thanh toán, đặc biệt là phương thức Tín dụng chứng từ. 

Kiến thức được cung cấp giúp người học ứng dụng vào việc giải quyết các tình huống cụ thể diễn ra trong thực tế, hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong thương mại và thanh toán quốc tế.

Học phần Thanh toán quốc tế thiết thực đối với:

∙ Cán bộ thanh toán viên và tín dụng quốc tế trong Ngân hàng thương mại;

∙ Cán bộ làm việc trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu;

∙ Cơ quan quản lý nhà nước: thuế, hải quan.

∙ Các công ty bảo hiểm, vận tải quốc tế, logistic…