Lịch học: Tiết 7-9 Thứ 5            Phòng học: 304HA8

Tiết  1-4 Thứ 6        Phòng học: 204HA8

Nhóm 2