Khóa học Thực tập Lập, đọc và phân tích Báo cáo tài chính dành cho lớp DHKT12A8HN nhóm 2  Thời gian: T2 tiết 7-12 và  T4 tiết 10-12