Học phần: Thực tập lập trình .NET

Số tín chỉ: 3 tín chỉ

Link vào lớp học: https://meet.google.com/pvd-dnxb-vdu

Giảng viên: Mai Mạnh Trừng