Lớp: DHTN13A2HN - 010100053202 - Tài chính doanh nghiệp 2

Thứ 3- Tiết 7 -9 
Phòng học : GG meet + LMS
Học phần: Tài chính doanh nghiệp 2 - Giảng viên: Vũ Thị Anh