Lớp: DHTN13A1HN - Môn Tài chính doanh nghiệp 2 - Lịch học Thứ 5 hàng tuần - Tiết 7 -9 

Giảng viên: Vũ Thị Anh